10.00-17:.00 Poniedziałek - Piątek +48 883 460 980 biuro@protekcjaodszkodowania.pl

Odszkodowanie za wypadek w pracy

    You are currently here!
  • Home
  • Odszkodowanie za wypadek w pracy

Odszkodowanie za wypadek w pracy

Odszkodowanie za wypadek w pracy, to świadczenie pieniężne, które przysługuje pracownikowi, który uległ wypadkowi przy pracy lub chorobie zawodowej. Celem odszkodowania jest wyrównanie szkody, jaką poniósł pracownik w wyniku zdarzenia.

Odszkodowanie za wypadek w pracy

W przypadku odszkodowania za wypadek w pracy, przedsiębiorstwa mają swoje procedury z tym związane. Ważne są tu zeznania świadków mogących potwierdzić, kiedy i w jaki sposób doszło do wypadku w pracy. Ważne jest, aby wszystkie formalności zostały dopełnione, a zgłoszenie o wypadku niezwłocznie wysłane. Powyższe działania pomogą w szybszym wypłacenie świadczenia.

Kto może ubiegać się o odszkodowanie?

O odszkodowanie może ubiegać się:

– Pracownik, który uległ wypadkowi przy pracy – to zdarzenie, które zostało nagle wywołane przyczyną zewnętrzną i wiąże się z wykonywaniem pracy.
– Członkowie rodziny pracownika – w przypadku śmierci pracownika, członkowie jego rodziny mogą ubiegać się o odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby.
– Inna osoba, która uległa wypadkowi w związku z pracą – np. klient lub student.

Z jakiego ubezpieczenia można uzyskać odszkodowanie?

Odszkodowanie za wypadek w pracy można uzyskać z:

– Ubezpieczenia wypadkowego pracodawcy – to ubezpieczenie jest obowiązkowe dla każdego pracodawcy. Z ubezpieczenia wypadkowego można uzyskać odszkodowanie za szkody osobowe i majątkowe.
– ZUS – w przypadku choroby zawodowej, pracownik może ubiegać się o odszkodowanie z ZUS.

Jak uzyskać odszkodowanie za wypadek w pracy?

Aby uzyskać odszkodowanie za wypadek w pracy, należy:

– Zgłosić wypadek pracodawcy – należy to zrobić niezwłocznie po zdarzeniu.
– Sporządzić protokół wypadku – protokół powinien zawierać m.in. informacje o zdarzeniu, dane poszkodowanego, dane świadków wypadku.
– Zgromadzić dokumentację – dokumentacja powinna zawierać m.in. informacje o zdarzeniu, dane poszkodowanego, dane pracodawcy, informacje o ubezpieczeniu wypadkowym, dokumentację medyczną, rachunki za leczenie i inne wydatki związane z wypadkiem.
– Zgłosić szkodę do ubezpieczyciela – zgłoszenia można dokonać drogą telefoniczną, mailową lub pisemną.
– Współpracować z ubezpieczycielem – ubezpieczyciel może poprosić poszkodowanego o dostarczenie dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień.

Termin wypłaty odszkodowania:

Ubezpieczyciel ma 30 dni na rozpatrzenie zgłoszenia szkody i wypłatę odszkodowania.
W przypadku skomplikowanych spraw termin ten może zostać przedłużony do 60 dni.

Wysokość odszkodowania:

Wysokość odszkodowania jest ustalana przez ubezpieczyciela na podstawie zgromadzonej dokumentacji. Ubezpieczyciel powinien wziąć pod uwagę wszystkie poniesione przez poszkodowanego szkody, zarówno materialne, jak i niematerialne.