10.00-17:.00 Poniedziałek - Piątek +48 883 460 980 biuro@protekcjaodszkodowania.pl

    You are currently here!
  • Home
  • Unieważnienie kredytu frankowego

Unieważnienie kredytu frankowego

Unieważnienie kredytu frankowego to proces, które pozwala kredytobiorcom na uwolnienie się od niekorzystnych warunków związanych z kredytem denominowanym w walucie obcej, takiej jak frank szwajcarski. 

W ostatnich latach, wiele osób zdecydowało się na podjęcie działań prawnych w celu unieważnienia takich umów, co wynika z niekorzystnych zmian kursów walut oraz niedozwolonych klauzul zawartych w umowach. 

Kredyty „frankowe” popularne były w szczególności w latach 2003-2010. Banki na masową skalę udzielały kredytów powiązanych z frankiem szwajcarskim, nie przedstawiając kredytobiorcom realnej skali ryzyka związanego z zaciągnięciem zobowiązania w walucie obcej, eksponując przy tym w nadmierny sposób korzyści, jakie kredytobiorcy rzekomo mieli uzyskać rezygnując z zaciągnięcia zobowiązania w walucie polskiej.

Jednocześnie banki zamieszczały w takich umowach niedozwolone postanowienia umowne, na podstawie których przyznały sobie uprawnienie do dowolnego i jednostronnego kształtowania wysokości zobowiązania kredytobiorcy, przerzucając całe ryzyko związane z wahaniem kursu waluty na kredytobiorcę. Taka sytuacja stanowi rażące naruszenie interesów konsumenta, a także godzi w dobre obyczaje i zasady współżycia społecznego, co stanowi podstawę do zakwestionowania umowy na drodze sądowej.

Unieważnienie kredytu frankowego

 

 

Jeśli posiadasz kredyt we franku szwajcarskim i zastanawiasz się, czy Twoja umowa zawiera niedozwolone postanowienia – odezwij się do Nas.

Oferujemy bezpłatną analizę umowy kredytowej, podczas której zweryfikujemy, czy Twoja umowa posiada zapisy sprzeczne z prawem i czy kwalifikuje się do wystąpienia z powództwem przeciwko bankowi.

Na dalszym etapie – w przypadku, gdy zdecydujesz się na skorzystanie z naszych usług – oferujemy prowadzenie sprawy przez profesjonalną kancelarię z wieloletnim doświadczeniem, która będzie reprezentować Cię w sądzie aż do uzyskania prawomocnego wyroku.

Co nas wyróżnia?

Nie pobieramy opłat wstępnych. Rozliczenie z kancelarią następuje dopiero po uprawomocnieniu się wyroku i po wyegzekwowaniu zasądzonych od banku kwot.

Kredyt frankowy - Unieważnienie

Czego mogę domagać się w procesie sądowym?

Unieważnienie umowy kredytu – umowa uznawana jest za nieważną od początku; przestaje wiązać strony. Konsekwencją ustalenia nieważności umowy kredytowej jest jej wyeliminowanie z obrotu prawnego, a tym samym ustaje konieczność dokonywania spłaty kredytu, a strony powinny sobie zwrócić to, co wzajemnie świadczyły (kredytobiorca uzyskany kapitał, a bank uiszczone raty oraz poniesione opłaty (np. prowizję)). Możliwe jest również wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej.

Odfrankowienie umowy kredytu – umowa nadal obowiązuje, ale eliminowane są z niej niedozwolone zapisy odsyłające do tabel kursowych banku. W konsekwencji kredyt jest dalej spłacany według wariantu PLN+LIBOR, a bank zobowiązany jest do zwrotu nadpłaty, która powstała w wyniku dokonywania spłaty na podstawie zapisów odsyłających do tabel kursowych banku. Nadpłata wyliczana jest jako różnica między faktycznie wpłaconymi kwotami, a kwotami jakie Klient zapłaciłby zakładając, że umowa byłaby od początku umową kredytu złotówkowego.

Jak będzie wyglądała współpraca?

– Dokonamy bezpłatnej analizy Twojej umowy kredytu oraz innych dokumentów kredytowych

– Przygotujemy pozew oraz dalsze pisma procesowe

– Będziemy reprezentować Cię w postępowaniu sądowym aż do uzyskania prawomocnego wyroku

– Po wygraniu sprawy pomożemy w wyegzekwowaniu roszczenia

Unieważnienie umowy frankowej - Jakie mam szanse na wygraną?

Unieważnienie umowy frankowej

Masz realne szanse na uzyskanie korzystnego rozstrzygnięcia w postaci unieważnienia umowy frankowej bądź odfrankowienia Twojego kredytu jeżeli:

– posiadasz status konsumenta i zaciągnąłeś kredyt na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą,

– Twoja umowa kredytowa zawiera zapisy, na podstawie których bank przyznał sobie uprawnienie do jednostronnego ustalania kursu waluty CHF, a tym samym wysokości Twojego zobowiązania i rat spłaty,

– Bank nie przedstawił Ci ryzyka związanego z zaciągnięciem zobowiązania w walucie obcej.

Obecnie banki przegrywają średnio ok. 97% spraw. Oznacza to, że sądy w większości przypadków stają po stronie kredytobiorców, podzielając ich zarzuty dotyczące wadliwości umów frankowych oraz ich sprzeczności z prawem.

Jeśli posiadasz kredyt w CHF – skontaktuj się z Nami. Wytoczenie powództwa może Ci pomóc uwolnić się raz na zawsze od toksycznego produktu, jaki zaoferował Ci przed laty Bank.